ផ្ញើលុយ និង​បង្កើតអាខោន

ផ្ញើលុយទៅចិន វៀតណាម និងបង់សេវាកម្មផ្សេងតាមអនឡាញកាន់តែងាយស្រួល លឿនសុវត្ថិភាពប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។ ងាយៗគ្រាន់តែអ្នកផ្ញើលុយចូលកុងអេប៊ីអេរបស់ khmmo រួចប្រាប់អាខោនដែលអ្នកចង់ផ្ញើឬទិញ ក្រុមការងារយើងនិងប្រតិបត្តិការណ៏ជូនភ្លាមៗ។​

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្នោះសម្រាប់អ្នកមានតម្រូវការប្រើប្រាស់អាខោន Alipay, Wechat តែមិនអាចបង្កើតដោយខ្លួនឯង ក្រុមកាងារយើងក៏មានសេវាបង្កើត ឬស្គែនកូដអោយផងដែរ។ 

.